Με την είσοδο και επίσκεψη στον ιστότοπο «The Kase Project» («www.thekaseproject.com») συμφωνείτε ότι η χρήση των πληροφοριών που παρέχονται εδώ υπόκεινται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

Χρήση του ιστότοπου The Kase Project

Ο ιστότοπος The Kase Project και το περιεχόμενό του προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα (με επιφύλαξη παντός δικαιώματος). Μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονική λήψη ή να εκτυπώσετε σε χαρτί τις αντίστοιχες ιστοσελίδες ή μέρη του ιστότοπου The Kase Project για προσωπική σας χρήση, αρκεί να μη διαγράψετε καμία αναφορά σε πνευματικά δικαιώματα ή άλλες αναφορές σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που περιέχονται εκεί. Η λήψη ή κάθε μορφή αντιγραφής περιεχομένου με οποιοδήποτε λογισμικό μέσο ή πληροφοριών που περιέχονται στον ιστότοπο The Kase Project, δεν εκχωρεί ούτε μεταβιβάζει σε εσάς κανένα δικαίωμα όσον αφορά το αντικείμενο που κατεβάζετε ή αντιγράφετε. Δεν μπορείτε να αναπαράγετε (ολικώς ή μερικώς), να μεταδώσετε (με ηλεκτρονικά μέσα ή άλλον τρόπο), να τροποποιήσετε ή/και χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο The Kase Project και το περιεχόμενό του για κανέναν δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, ούτε να δημιουργήσετε ή να συμβάλλετε στη δημιουργία υπερσυνδέσμων στον ιστότοπο, χωρίς την προηγούμενη ρητή γραπτή έγκριση της The Kase Project.

Δεν δίδεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την αξιοπιστία των παρεχόμενων πληροφοριών

Μολονότι η The Kase Project καταβάλλει περιοδικά κάθε εύλογη προσπάθεια να επαληθεύει το περιεχόμενο των πληροφοριών που παρέχονται ή/και περιέχονται στον ιστότοπο The Kase Project από πηγές που κατά τη διακριτική της ευχέρεια θεωρεί αξιόπιστες, η The Kase Project δεν αναλαμβάνει, ούτε παρέχει καμία εγγύηση, είτε ρητή ή σιωπηρή, ότι οι πληροφορίες και οι γνώμες στο περιεχόμενο που παρέχεται ή/και περιέχεται στον ιστότοπο The Kase Project είναι σωστό, αξιόπιστο ή/και πλήρες. Όλες οι πληροφορίες και γνώμες που περιέχονται στον ιστότοπο The Kase Project παρέχονται από την The Kase Project αποκλειστικά για προσωπική χρήση και μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς και δεν αποτελούν διαπιστώσεις στις οποίες πρέπει να βασίζεστε ενώ δεν πρέπει να βασίζεστε σε αυτές για σκοπούς ευθύνης. Επίσης, οποιαδήποτε και όλες οι πληροφορίες ή/και γνώμες που περιέχονται ή εκφράζονται στον ιστότοπο The Kase Project ενδέχεται να αλλάξουν οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση.

Καμία εγγύηση

Οποιαδήποτε και όλες οι πληροφορίες ή/και γνώμες που περιέχονται ή/και εκφράζονται στον ιστότοπο The Kase Project παρέχονται χωρίς εγγύηση κανενός είδους και καμίας φύσης, χωρίς περιορισμό, είτε ρητά ή σιωπηρά.

Περιορισμός ευθύνης

Η The Kase Project δεν αποδέχεται καμία ευθύνη κανενός είδους ή φύσης, χωρίς περιορισμό, είτε ρητά ή σιωπηρά, ακόμα και σε περίπτωση αμέλειας, σε σχέση με οποιαδήποτε ή όλες τις ενέργειες ή/και παραλείψεις που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από την προσπέλαση του ιστότοπου The Kase Project, ή/και τη χρήση, τη γνωμοδότηση ή/και τους συνδέσμους της σε άλλους ιστότοπους, κατά περίπτωση. Αντίστοιχα, η The Kase Project δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές, ολικές ή μερικές, για καμία περίπτωση, χωρίς εξαίρεση, για την οποία υποβάλλεται μια αξίωση για ζημιές είτε οι ζημιές αυτές είναι άμεσες, έμμεσες, επακόλουθες ή κυρωτικές, ή κάθε άλλο είδος ζημιάς που προκύπτει ή απορρέει από οποιαδήποτε ισχυριζόμενη απώλεια ή ζημιά, οποιουδήποτε είδους και φύσης που υπέστηκε ή προκλήθηκε ως αποτέλεσμα της πρόσβασης, χρήσης, γνωμοδότησης, εξερεύνησης ή σύνδεσης του ιστότοπου The Kase Project σε άλλους ιστότοπους, κατά περίπτωση.

Συνδεδεμένοι ιστότοποι

Εάν χρησιμοποιείτε κάποιους συνδέσμους που περιέχονται στον ιστότοπο The Kase Project είναι πιθανό με αυτή την ενέργεια να εξέλθετε από τον ιστότοπο The Kase Project. Η Kase Project δεν έχει επαληθεύσει κανέναν ιστότοπο που συνδέεται με τον ιστότοπο The Kase Project και επομένως δεν αναλαμβάνει, ούτε αποδέχεται κανέναν κίνδυνο απώλειας ή/και ευθύνη κανενός είδους ή φύσης, χωρίς περιορισμό, είτε ρητά ή σιωπηρά, όσον αφορά το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων, των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών τους, εάν υπάρχουν, ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο που προσφέρεται άμεσα ή έμμεσα από τους εν λόγω ιστότοπους, ανάλογα την περίπτωση, ενώ τυχόν αγορές σε αυτούς ή/και η χρήση τους γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.