εσπα
Ταυτότητα Έργου
Φορέας Χρηματοδότησης:


Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ)

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας
(ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ)

Πρόγραμμα Χρηματοδότησης:
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ” (ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020)
Εργαλείο Χρηματοδότησης:«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»
Ημερομηνία Έναρξης:01 Μαρτίου 2020
Διάρκεια:36 μήνες
Σύνολο Προϋπολογισμού:321.839,52 EUR
Προϋπολογισμός Ι.Π.ΤΗΛ.:237.542,23 EUR
Επιστημονικός Υπεύθυνος:Σωτήριος Βαρελάς

Ανάπτυξη καινοτόμας πλατφόρμας προώθησης ειδικών θεματικών εμπειριών τουρισμού με χρήση εξατομικευμένης παραμετροποίησης τεχνολογίας εικονικής πραγματικότητας (TheKaseProject)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Τ2ΕΔΚ-02574
Φορέας: ICB – INNOVATIVE CONVENTIONS BUREAU ΙΚΕ

Αντικείμενο του Έργου αποτελεί η ανάπτυξη καινοτόμας διαδικτυακής πλατφόρμας προσέλκυσης τουριστών κυρίως από το εξωτερικό, αλλά και από την Ελλάδα, για μερικές ώρες έως μερικές ημέρες που μπορούν να ξεπεράσουν τον ένα (1) μήνα σε ειδικές περιπτώσεις (όπως π.χ. στην περίπτωση των digital nomads), μέσω της αξιοποίησης έξυπνης μηχανής εντοπισμού τουριστικών αναγκών και σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων (εφεξής TheKaseProject). Ο επισκέπτης του TheKaseProject θα έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει τη δική του εικονική τουριστική διαδρομή/ εμπειρία, βάσει των προσωπικών “τουριστικών” του επιθυμιών και προτιμήσεων που θα καταχωρεί στην Πλατφόρμα και εν συνεχεία να περιηγηθεί/ ξεναγηθεί σε αυτή με τη χρήση εικονικής πραγματικότητας (VR). Για κάθε προτεινόμενη διαδρομή θα προσδιορίζεται το απαιτούμενο κόστος, προκειμένου να την αποκτήσει ο χρήστης. To TheKaseProject προορίζεται να αξιοποιηθεί από επαγγελματίες του κλάδου ως εργαλείο πώλησης και όχι μόνο, για την ικανοποίηση εισερχόμενου τουρισμού που επιθυμεί να βιώσει ειδικές μορφές τουρισμού. 

Covid-19

Bring-up your team's potential through unforgettable experiences!

THE KASE PROJECT

Team Building Packages

Skip to content